Privacyverklaring


Privacyverklaring van daar-om.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die daar-om.nl, verwerkt van haar klanten, partners, leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Daar-om.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je geeft hiermee uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Definities

a. Privacybeleid: dit privacy statement;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website;
c. Verantwoordelijke: daar-om.nl, Schweitzerlaan 12, 9728 NP Groningen, tel nr 050 529 0555, KvK 58180079
d. Website: de website onder www.daar-om.nl

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@daar-om.nl of 050-529 0555

2. Welke gegevens verwerkt daar-om.nl en voor welk doel

2.1    In het kader van jouw overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. voor- en achternaam
b. geslacht
c. adresgegevens
d. telefoonnummer
e. e-mailadres
f. bankrekeningnummer
g. overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

2.2    daar-om.nl verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
    Voor de verstrekking van van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  • Je te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van daar-om.nl;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Het verzenden van uitnodigingen en informatie over georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om diensten bij je af te leveren;
  • Het afhandelen van jouw betaling.

2.3    daar-om.nl kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1    daar-om.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal daar-om.nl de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft daar-om.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt daar-om.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de administratie (info@daar-om.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

daar-om.nl zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien daar-om.nl je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie (info@daar-om.nl). daar-om.nl zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal daar-om.nl je hiervan op de hoogte brengen.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop daar-om.nl je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@daar-om.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie (info@daar-om.nl).

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Kom in contact!

Wil je meer weten over het inzetten van online marketing voor jouw bedrijf of heb je ergens anders een vraag over? Bel of mail mij gerust!