Algemene voorwaarden daar-om.nl

Algemene voorwaarden daar-om.nl

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: De onderneming die op grond van de overeenkomst producten of diensten van daar-om.nl afneemt. Opdrachtnemer: daar-om.nl

Diensten: De diensten die daar-om.nl  op grond van de overeenkomst aanbiedt. Offerte: Ieder aanbod van daar-om.nl voor de levering van diensten of producten. Producten: Producten en/of andere zaken die daar-om.nl krachtens de overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten, zijn deze voorwaarden van toepassing. Als je zelf Algemene Voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle offertes blijven gedurende 14 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke of per e- mail verzonden mededeling aan de Opdrachtnemer heeft gedaan ter bevestiging, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

3.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Opdrachtgever of Opdrachtnemer binden beide partijen slechts indien deze via e- mail door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.5 Annuleringkosten van deze overeenkomst door Opdrachtgever binnen 14 dagen na tekendatum, en voordat Opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de overeenkomst, bedragen 30% van de totale prijs.

Artikel 4: Overeenkomst en beëindiging

4.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de overeenkomst door beide partijen schriftelijk of per mail is ondertekend of anderszins bevestigd.

4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Opdrachtnemer weigert zal zij Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk of per email van de weigering op de hoogte stellen.

4.3 Wijziging in de overeenkomst c.q. onderhavige algemene voorwaarden bindt Opdrachtnemer alleen indien deze schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

4.4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken kunnen Opdrachtnemer niet binden tenzij deze schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

4.5 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van ten minste zes maanden en gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de campagneopzet is afgerond, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Na deze periode is de overeenkomst per kalendermaand opzegbaar.

4.6 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst op te zeggen onder schriftelijke opgave van redenen.

4.7 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om het al geleverde te betalen, vermeerderd met de kosten van ten minste 50% van de niet- voltooide opdracht en de kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van niet- voltooiing van de opdracht.

4.8 Opzegging van een overeenkomst geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) kalendermaand, tegen het einde van de overeenkomst.

4.9 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de Google Adwords accountgegevens, op tijd aan Opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, dan kan Opdrachtnemer o.a. de bestaande campagnes niet optimaliseren en heeft Opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien Opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Opdrachtnemer het recht de
overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op
betaling door de Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties conform artikel 11.3 van deze algemene voorwaarden.

5.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

5.3 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 6: Geheimhouding & beveiliging

6.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Opdrachtgever, waarvan duidelijk is dat de Opdrachtgever met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

6.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Opdrachtnemer geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

6.3 De door Opdrachtnemer gebruikte werkwijzen, zoekwoorden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en zijn strikt voorbehouden aan Opdrachtnemer en worden niet aan Opdrachtgever of derden verstrekt, behoudens het in punt 5.1 gestelde, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7: Tarieven

7.1 Het tarief dat Opdrachtnemer berekent kan bestaan uit een vaste en variabele componenten. Het vaste component bestaat uit het campagnemanagement voor een of meerdere diensten gebaseerd op een vooraf afgesproken uurtarief of fee. Het variabele tarief kan, in overeenstemming met de Opdrachtgever ook bestaan uit de kosten van media-inkoop. Opdrachtgever rekent uitsluitend de kostprijs van deze diensten af. Deze variabele kosten, maximaal ter hoogte van het advertentietegoed genoemd in de overeenkomst worden vooraf per kalendermaand in rekening gebracht. Hierover kan Opdrachtnemer administratiekosten in rekening brengen met een hoogte van maximaal 5% van het afgesproken variabele tarief.

7.2 Het is voor de Opdrachtgever, indien de in 7.1 genoemde variabele kosten van toepassing zijn, mogelijk om gedurende de contractperiode de variabele kosten te beperken, maar deze zullen geen invloed hebben op de vaste kosten, zoals in de overeenkomst vastgesteld is. Het verhogen van de variabele kosten kan leiden tot een aanpassing in de overeenkomst, waar vooraf toestemming van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gegeven wordt.

7.3 Tariefsverhogingen die beperkt zijn tot aanpassing aan de inflatie zullen voor de Opdrachtgever nimmer een reden kunnen vormen een lopende overeenkomst te beëindigen.

7.4 Van overeenkomst deel uitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 8: Exclusiviteit

Voor de duur van de overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de Opdrachtnemer verleende diensten rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

9.2 De door Opdrachtnemer verstrekte stukken aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

9.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.

9.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

9.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten

Artikel 10: Facturering en betalingen

10.1 Een factuur wordt, tenzij anders afgesproken, maandelijks vooraf aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail. Eventuele extra werkzaamheden bovenop de in de overeenkomst opgenomen zijn zullen achteraf gefactureerd worden.

10.2 Al wat de Opdrachtgever op basis van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is zal binnen veertien (14) dagen na factuur betaald dienen te worden.

10.3 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Opdrachtnemer.

10.4 Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.

10.5 In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling direct af te sluiten van de producten en diensten totdat alle facturen zijn betaald. Hieronder valt ook het stopzetten of opschorten van lopende advertentiecampagnes.

10.6 Alle kosten van invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.7 Betalingen van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Opdrachtgever bij betaling anders vermeldt.

Artikel 11: Ontbinding, schadevergoeding, opschorting

11.1 Indien de Opdrachtgever: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens Opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.2 Onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde, is Opdrachtnemer in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever; en/of (b) enig door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

11.3 Indien Opdrachtnemer wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Opdrachtnemer op enigerlei wijze afhankelijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

11.4 In het geval van fraude of het vermoeden van kennelijke fraude is Opdrachtnemer gerechtigd iedere geleverde dienst of producten direct af te sluiten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtnemer (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) – van de levering waarmee de schade verband houdt. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, zoals aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

12.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leidden.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard acceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

12.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde diensten en producten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat kennisgeving hieromtrent Opdrachtnemer heeft bereikt.

12.5 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Opdrachtnemer c.q. in dienst zijn bij Opdrachtnemer c.q. die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Opdrachtnemer tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Opdrachtnemer alleen zou hebben dienen te vergoeden.

12.6 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of enige persoon voor wie Opdrachtnemer wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken.

12.7 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de aansluiting of diensten door of vanwege de Opdrachtnemer.

12.8 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel  13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

13.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

13.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 14: Persoonsgegevens

14.1 Opdrachtgever is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden

dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

14.3 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 15: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

15.1 Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, ook voor lopende Overeenkomsten. Daarnaast zullen wij de gewijzigde of aangevulde voorwaarden altijd tijdig bij jou onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld door je hiervan per e-mail over te informeren. Voor lopende Overeenkomsten streven wij ernaar dit ten minste 14 dagen voor inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden te zullen doen.

15.2 Als je de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan je binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna wij de aanpassing of aanvulling zullen heroverwegen. Als wij besluiten om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan je de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.


15.3 Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van jou kunnen altijd zonder jouw aanvaarding worden doorgevoerd, zonder dat je dan de mogelijkheid verkrijgt de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank ter keuze van Opdrachtnemer.